مشاوره مدیریت پروژه

مشاوره مدیریت پروژه

با توجه به سابقه 10ساله در خصوص انجام عمليات مالي و استراتژيك كارخانه جات و موسسات مختلف در ضمينه هاي كاري متفاوت

بزرگ ترين گروه كاري در خصوص جذي سرمايه گذار و برنامه ريزي فروش و مشاوره بازاريابي محصول بيشترين تجربيات را در سطح كشور

گروه طراحان آتی گستر مشاوره مدیریت پروژه, طراحی پروژه های صنعتی, اداری ,تجاری